rodo

KLAUZULA INFORMACYJNA – EWIDENCJA WEJŚĆ I WYJŚĆ

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie RODO), informuje się, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Ciechowie reprezentowana przez Dyrektora, ul. Średzka 1, 55-300 Środa Śląska, tel. (71) 317 24 00, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonu 605937609 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w celu zapewnienia bezpieczeństwa poprzez prowadzenie ewidencji osób odwiedzających naszą placówkę (rejestr wejść i wyjść).

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi) w związku z art. 1 pkt 14 i art. 68 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w których mowa o utrzymaniu bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki oraz zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć.  

5. Zakres przetwarzanych danych osobowych nie obejmuje większego zakresu niż: imię, nazwisko, godzina wejścia i wyjścia, cel wizyty, podpis.

6. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom upoważnionym do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

7. Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora.

8. Posiada Pani/Pan prawo:

 a) dostępu do treści swoich danych na podstawie art. 15 RODO,

 b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe zgodnie z art. 16 RODO

 c) żądania usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) na mocy art. 17 RODO,

 d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 RODO,

 e) ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO,

 f) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże wymagane w związku z wejściem na teren naszej placówki.

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

 

Klauzula informacyjna - monitoring

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej Rozporządzenie RODO), informuję iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Ciechowie.
  2. Administrator powołał inspektora danych osobowych Pana Tomasza Barańskiego, ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia zgodnie z 108a ust. 6 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.:Dz.U. z 2018 r. poz. 996).
  4. Monitoringiem wizyjnym objęto: obszar bezpośrednio przylegający do budynku szkoły, boisko, wejścia i wyjścia z budynku szkoły, korytarz na parterze, korytarz na I piętrze budynku.
  5. Zapis z monitoringu może zostać udostępniony właściwym organom w zakresie realizowanych przez nie zadań ustawowych. Dane mogą zostać udostępnione na podstawie pisemnego wniosku w związku z prowadzonym postępowaniem.
  6. Zapisy z monitoringu przechowywane są nie dłużej niż 30 dni. W przypadku, gdy nagrania stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Dyrektor powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu,  Dyrektor jest zobowiązany zabezpieczyć nagrania i przechowywać je do momentu prawomocnego zakończenia postępowania.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18 RODO.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

Klauzula informacyjna wobec uczniów i ich rodziców w związku innymi sposobami kształcenia

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

1. Administrator Danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Ciechowie, ul. Średzka 1, 55-300 Ciechów, tel. 71 317 24 00, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

2. Inspektor Ochrony Danych

W sprawach ochrony Pani/Pana danych można kontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz pod numerem telefonu 605937609.

3. Cele i podstawy przetwarzania

Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) w związku z Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 493).

4. Odbiorcy danych

Odbiorcami danych osobowych Pani/Pana oraz dziecka mogą być podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych m.in. firmom informatycznym, hostingowym, prawniczym, firmom zajmującym się ochroną danych osobowych, oprócz tego możemy zostać zobowiązani np. na podstawie przepisu prawa do udostępnienia Pana/Pani danych osobowych podmiotom prywatnym i publicznym.

5. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania nauki.

6. Prawa osób, których dane dotyczą

Posiada Pani/Pan prawo:

1) dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO;

2) sprostowania danych osobowych na podstawie art. 16 RODO;

3) żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO;

4) usunięcia danych osobowych na podstawie art. 17 RODO z zastrzeżeniem:

a) ust. 3 lit. b RODO, tj. konieczności wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator,

b) ust. 3 lit. d RODO, gdyż dalsze przetwarzanie jest niezbędne do celów archiwalnych w interesie publicznym,

c) ust. 3 lit. e RODO, gdyż dane osobowe mogą być niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

5) przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO;

6) wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO;

7) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zdalnego kształcenia Pani/Pana dziecka.

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.